15 aastat õigusreforme Eestis

Programm [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused  

Kolmapäev, 18. oktoober

19.00-22.00  Notarite Koja tervituskokteil (Ülikooli kohviku rõdusaalis)
 

Neljapäev, 19. oktoober 

9.00–10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 Tervituskõne (video) – Rein Lang, justiitsminister

Hommikune plenaaristung „Kahe ilma vahel. Seaduse sünd” (Vanemuise kontserdimaja, videoülekanne)

Juhatajad:   Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan,
     Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
                          Ingrid Siimann, Eesti Juristide Liidu tegevpresident

10.15–10.40
Ph.D. Jüri Raidla, advokaadibüroo Raidla ja Partnerid vandeadvokaat
Õigusreformide algus: seaduste sõjast põhiseaduseni
10.40–11.05 Dots Marie-Elisabeth Baudoin, Auvergne (Clermont-Ferrand) Ülikool
Konstitutsiooniõiguse kohast demokratiseerimisprotsessis
11.05–11.30 Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, ajakirjade Juridica ja Juridica International peatoimetaja
Uus eraõigus – miks just selline ja mis saab edasi?

11.30–12.00
    Kohvipaus

Lõunane plenaaristung (Vanemuise kontserdimaja, videoülekanne) 

Juhatajad:       Märt Rask, Riigikohtu esimees
                              Mag.iur. Priidu Pärna, Eesti Juristide Liidu presidentuuri liige

12.00–12.25
Dr.iur. Hannes VeinlaTartu Ülikooli keskkonnaõiguse dotsent
Arenguprojektide keskkonnamõju: majandus versus keskkond
12.25–12.50     Martin Hirvoja,Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler
Majanduskaristusõiguse ajakohastamine Eestis – põhialused ja rõhuasetused

13.00–15.00
    Lõuna (toitlustamine Vanemuise kontserdimajas), osalejate siirdumine sektsioonidesse
14.15 Raamatuesitlus – Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne

Esimene eraõiguse sektsioon „Võlaõiguse tõlgendamise ja rakendamise probleemid”

(Vanemuise kontserdimaja, videoülekanne)
Juhatajad:       Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
                             Aivar Pilv, Eesti Advokatuuri esimees

15.00-15.20
      Mag.iur. Villu Kõve Võlaõigusseaduse rakendumine praktikas – olulised arengutendentsid ja tagasilöögid
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor 

Kaasettekanded
15.20-15.30 Dr.iur. Irene KullTartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Võlatunnistus ja tagatise andmine
15.30-15.40 Dr.iur. Martin KäerdiTartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor
Lepingulise vastutuse üldpõhimõtted võlaõigusseaduses ja nende realiseerimine kohtupraktikas
15.40-15.50 Dr.iur. Kalev SaareTartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent, Advokaadibüroo Lepik ja Luhaäär vandeadvokaat
Viiviste nõudega seotud probleeme
15.50-16.00 Mag.iur. Tambet Tampuu, Riigikohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor
Võlaõiguslik vastutus teise isiku delikti eest
16.00-17.00       Arutelu
 

Esimene avaliku õiguse sektsioon „Regionaal- ja kohaliku omavalitsuse halduse õiguslikke probleeme”

(Iuridicum II, Näituse 13A-201)
Juhatajad:  Professor Kalle Merusk, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse professor
                        Sulev Lääne, Siseministeeriumi nõunik

Kaasettekanded
15.20-15.30       Dr.iur. Vallo Olle, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse valdkonna õiguslik reguleerimine de lege lata ja de lege ferenda
15.30-15.40       Prof Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna dekaan, regionaalpoliitika professor
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalne juhtimise koht avalikus halduses
15.40-15.50       Prof Arno Almann, Õiguse ja avaliku halduse professor, EBS
Regionaalhalduse õigusliku korralduse teoreetilisi ja rakenduslikke probleeme                        
15.50-16.00       Toomas Sepp, Tallinna Linnasekretär  
Tallinn pealinnana ja kohaliku omavalitsusüksusena                              
16.00-16.10       Toomas Kivimägi, Pärnu maavanem  
Maakonnatasandi juhtimise praktilisi kogemusi
16.10-17.00       Arutelu

Esimene karistusõiguse sektsioon „Sanktsioonisüsteem ja karistuspraktika”

(Iuridicum II, Näituse 13A-101)

Juhatajad:       Norman Aas, Riigi peaprokurör
         Ph.D. Jaan Ginter, Tartu Ülikooli kriminoloogia dotsent

15.00-15.45    Prof Raimo Lahti Soome karistusõiguse reform Euroopa tulevikuväljavaates
15.45-16.15    Ph.D. Jaan Ginter, Tartu Ülikooli kriminoloogia dotsent
Sanktsioonisüsteem ja karistuspraktika: uuemad arengutendentsid Eestis
16.15-17.00       Arutelu


19.00  Pidulik õhtu (Vanemuise kontserdimaja)


Reede, 20. oktoober

Teine eraõiguse sektsioon

(Tartu Ülikooli aula, videoülekanne)
8.30–9.00         Hommikukohv
9.00–13.30       Sektsiooni tööaeg, kohvipaus 11.00–11.30

Juhatajad:         Ants Kull, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees
                               Tarvo Puri, Notarite Koja eestseisuse liige

„Perekonnaõiguse probleemid”                      
9.00-9.20           LL.M. Kai Kullerkupp, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor ja doktorant
Perekonnaõigus – hetkeseis ja tulevikuväljavaated
Kaasettekanded
9.20-9.30         Lea Laarmaa, Riigikohtunik 
Abikaasade varalised õigused (Riigikohtu praktika alusel)
9.30-9.40           Malle Seppik, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Vabaabielu – õiguslik tähendus ja perspektiivid                       
9.40-9.50           Mag.iur. Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Maakohtu kohtunik
Piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine: arengud ja probleemid                    9.50-10.00        Piret Blankin, Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaat
Ülalpidamiskohustustest perekonnaõiguses
10.00-11.00       Arutelu

11.00–11.30
    Kohvipaus

„Pärimisõiguse reformimine” (videoülekanne)                
11.30-11.50             LL.M. Urmas VolensJustiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, Tartu Ülikooli doktorant
Kavandatavast pärimisõiguse reformist

Kaasettekanded
11.50-12.00     Anne Saaber, Tallinna notar
Uue pärimisseaduse plussid ja miinused esmarakendaja pilgu läbi                      
12.00-12.10     Ivo Mahhov, Advokaadibüroo Välisõigusabi vandeadvokaat
Pärimisseadus aastal 2006 – kas pärimisõigus Eesti Vabariigis on tagatud?                              
12.10-12.20             Urve Liin, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse assistent
Toimiv pärimismenetlus
12.20-12.30             Viivi Tomson, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik
Sundosaõigus pärimises
12.30-13.30       Arutelu

13.30–14.00
    Kohvipaus 

Teine avaliku õiguse sektsioon: „Keskkonnamõjude probleeme: majandus versus keskkond”

(Iuridicum II, Näituse 13A-201)
8.30–9.00         Hommikukohv
9.00–13.30       Sektsiooni tööaeg, kohvipaus 11.00–11.30

Juhataja:         Dr.iur. Hannes Veinla, Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse dotsent    

9.00-9.30
        Dr.iur. Hannes Veinla, Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse dotsent
Loodus versus majandus üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku - Natura 2000 – aladel                      9.30-10.00         LL.M. Kaarel Relve, Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor
Keskkonnaühenduste järelevalve arendustegevuse üle: igaühinguõigus või valitute privileeg?      
10.00-10.20       Mag.iur. Evelin Lopman, Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist
Euroopa Ühenduse keskkonnavastutuse direktiivi ülevõtmisega seotud probleemid                          
10.20-11.00       Arutelu
11.30-12.00       Pihel Sarv, Tartu Ülikooli magistrant
Planeeringutega seotud keskkonnaküsimused                                
12.00-12.30       Kärt Vaarmari, Eestimaa Looduse Fondi jurist
Keskkonnaalaste õiguste realiseerimine Eesti kohtupraktikas                                
12.30-13.30       Arutelu

Teine karistusõiguse sektsioon

(Iuridicum II, Näituse 13A-101)
8.30–9.00         Hommikukohv
9.00–13.30       Sektsiooni tööaeg, kohvipaus 11.00–11.30 

Juhatajad:       Prof Jaan Sootak, Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor
                              Hannes Kiris, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees                

9.00-9.45
          Marju Agarmaa, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Kriminaaltulu laiendatud konfiskeerimine
9.45-10.15       Juhan Sarv, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik 
Kahju koosseisutunnusena karistusõiguses versus kahju tsiviilõiguses
10.15-11.00       Arutelu
 
Juhataja:         Dr.iur. Priit Pikamäe, Riigikohtunik

„Juriidilise isiku kriminaalvastutus”                
11.30-12.15       Prof Jean Pradel, Poitiers´ Ülikooli kriminaalõiguse professor emeritus
Juriidilise isiku kriminaalvastutuse aktuaalseid küsimusi Euroopa võrdluses
12.15-12.45       Elina Elkind, Tartu Ülikooli magistrant
Juriidilise isiku kriminaalvastutuse aktuaalseid küsimusi Eesti karistusõiguses
12.45-13.30       Arutelu

13.30–14.00
    Kohvipaus (Tartu Ülikooli peahoone)
 

Lõppistung „15 aastat õigusreforme. Reformide lõpp?”

(Tartu Ülikooli aula, videoülekanne)
Juhatajad:       Ingrid Siimann, Eesti Juristide Liidu tegevpresident
                         Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan,
                         Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

14.00
            Poodiumidiskussiooni juhib Ainar Ruussaar. Osalevad Jüri Raidla, Kaido Kama, Paul Varul, Märt Rask, Ken-Marti Vaher ja Rein Lang

XXIX Eesti õigusteadlaste päevade lõpetamine